جـدیـدتــرین نوشتــه های ســایت:

مشاوره خانواده

جلسات حضوری و ارتباط تلفنی با خانواده ­های محترم مددجویان توسط مشاوره خانواده مرکز ترک اعتیاد خانه سبز ، انجام می­شود و جلسات آموزش نیز در این بابت در کمپ ترک اعتیاد ، هر هفته برگزار می­گردد.
پیشگیری، پیگیری، و ادامه درمان و آشنایی خانواده با مسائل است که در جلسات مذکور انجام و نگرش جدید و همیاری خانواده به عنوان رکن اصلی درمان انجام می­گردد.

یکشنبه , ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 206 بازدید